گل های آبرنگی

99 - 402 کد محصول جهت سفارش

- پایه سلفونی
- جلد : گلاسه 250 گرم همراه با سلفون
- داخله : 26 صفحه گلاسه 200 گرم
- ابعاد کل کار : 15*17
- ابعاد تصویر : 15*11
- فضای تبلیغات : 5*16

گل های آبرنگی