فروشگاه شماره ۱
خیابان پانزده خرداد، بازار بین الحرمین، پاساژ مهتاش، پلاک ۱۱
شماره تماس : ۵۵۸۱۶۵۵۲-۵۵۸۱۶۵۵۳

فروشگاه شماره ۲
خیابان پانزده خرداد، بازار بین الحرمین، پاساژ مهتاش، پلاک ۱۳
شماره تماس : ۵۵۵۸۶۱۹۶-۵۵۵۸۶۱۹۷