شماره حسابها

شماره حساب و کارتها جهت سفارش محصولات به شرح زیر میباشد :

شماره حساب سپهر صادرات 0100823439009
شماره کارت 6037694017809355
------------------------------------------------
شماره حساب سیبای ملی 0101859731003
شماره کارت 6037997145992633


شماره حساب و کارت ها به نام آقای کامبیز کیانی میباشد